Години роботи  10:00 - 18:00
  info@strahovki.kh.ua

Публічний договір (Договір оферти)

Договір, в якому адміністрація сайту Страховки, в особі Фізичної особи-підприємця Куршацов Андрій Іванович (код ЄДРПОУ: 2820213458) (далі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (далі – Замовник), з іншого боку, далі разом – сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері страхування. При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наведене нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового екземпляру Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • Факт реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення послуг Виконавця на сайті Виконавця Страховки.
 • Оплата послуг Виконавця на умовах та у порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках Сайту Виконавця Страховки.
 • Письмове (у т. ч. в електронній формі по електронній пошті) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, вказану на сайті Страховки.

1.5. Укладаючи цей договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всі додатки, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Страховки.

«Акцепт» – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – послуга або декілька послуг у сфері страхування (а саме – інформаційно-консультаційні послуги, оформлення страхових полісів), що надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Сайту Виконавця Страховки.

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що відвідує Сайт Страховки та акцептував цей Договір.

«Виконавець» – адміністрація сайту Страховки.

«Замовлення» – належним чином оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, адресована Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері страхування (а саме – інформаційно-консультаційні послуги, оформлення страхових полісів), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та сплатити замовлені послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною або хибною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на провадження діяльності у сфері страхування, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується:

 • Виконувати умови цього Договору.
 • Надати Замовнику послуги належної якості.
 • Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті Страховки.

4.2. Виконавець має право:

 • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору.
 • Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.
 • ознайомитись з інформацією про Послугу, розміщену на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

 • Замовити послуги, зазначені на відповідній сторінці Сайту Страховки.
 • Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
 • Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Сайту Страховки шляхом заповнення відповідної форми на сайті, або звернувшись до менеджера сайту, або зробивши замовлення електронною поштою, або за телефоном, вказаним у розділі контактів сайту Страховки.

6.2. Термін опрацювання Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін опрацювання Замовлення починається з першого робочого дня після вихідних.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту Страховки.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість послуг у доларах США оплачується Замовником у гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

7.3. Оплата послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична особа) або

7.3.2. перерахування коштів на рахунок страхової компанії, від якої оформляється страховий договір або

7.3.3. шляхом виставлення інвойсу від Виконавця Замовнику на e-mail за допомогою платіжної системи LiqPay (або іншої платіжної системи) або

7.3.4. за допомогою інших методів оплати, які вказані на веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладання Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок, складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Замовник самостійно та власним коштом оплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1 Правила надання та отримання послуг наведені на відповідній сторінці Сайту Страховки та є додатками (невід’ємними частинами) цього Договору. Усі питання, що виникають у процесі оплати та отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, вказаними на сайті Страховки. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується оплатою цим Замовником послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний направити Замовнику рахунок надати послуги у відповідності з цим Договором.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, що виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли без волі або всупереч волі або бажанню Сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи: воєнні дії, цивільні заворушення, епідемії, блокада, землетруси, повені, пожежі, а також рішення або приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладаються додаткові зобов’язання або встановлюються додаткові обмеження та які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, які існують без волі Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х місяців поспіль, кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустимі, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди іншої Сторони.

11.3. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно для виконання його Замовлення.

11.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно дає згоду на збирання та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі отримання інформації про замовлення та обробку інформації про нього, відправки по телекомунікаційним засобам зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту Страховки. У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту Страховки Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову чи електронну адресу Виконавця.

11.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Замовником під час оформлення Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації.

11.6. Замовнику надається право на використання послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або потрібне державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.8. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що термін дії цього Договору не може становити менше ніж 3 (три) календарні місяці. Цей Договір вважається узгодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.

11.9. Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсною.

Документи

Реквізити

Фізична особа – підприємець Куршацов Андрій Іванович

IBAN: UA333220010000026009340087400 у АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” МФО 322001

Код одержувача 2820213458

Форма оподаткування: ФОП (3 група)

Адреса: Україна, 61157, місто Харків, вул. Власенка, будинок 24